نیترو رویش

Nitro.ROUYESH

معرفی

نیتروژن یک عامل ضروری در ساختار اسیدهای آمینه و تولید پروتئین است. همچنین یک مؤلفه مهم در اسیدهای نوکلئیک و DNA می‌باشد. نیتروژن نقش برجسته‌ای در ساختار کلروفیل، فرآیند فتوسنتز و تشکیل کربوهیدرات دارد. نیترو رویش، کود حاوی نیتروژن به فرم های نیترات، اوره و آمونیاک است که سبب  افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و رنگ سبز در برگ‌ها، افزایش دوره رشد رویشی گیاه و توسعه مناسب ریشه و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی  می شود. استفاده از این ترکیب برای تمامی محصولات کشاورزی توصیه می‌شود.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
35%  N (total)
17%  N (urea)
9%  N (nitrate)
9%  N (ammonia)

مزایا

 • افزایش قدرت ریشه زایی در ابتدای فصل رشد
 • بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
 • افزایش مقاومت به بیماریهای گیاهی نظیر گموز و بوته میری و سفیدک دروغین
 • افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌های شوری و خشکی
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه تکرار محلول پاشی کود آبیاری زمان مصرف
محصولات زراعی 1-2 لیتر 4-5 لیتر 3 نوبت  شروع پنجه زنی تا زمان خوشه دهی
محصولات باغی 1-2 لیتر 3-4 لیتر 3 نوبت   پس از ظهور برگ‌ها
گلخانه 1-1.5 لیتر 2 لیتر 3 نوبت  از 4 تا 6 برگی تا گلدهی

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • مقدار و دفعات توصیه شده بر اساس سن،‌ نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی