رویش-1 (کود مایع آلی پتاس بالا)
اسیدهای آمینه واحـدهای تشکیل دهنده پروتئیـن و پیش ماده بسیـاری از مـواد آلـی از جمله ویتـامین‌ها می‌باشند. در کشاورزی از اسیدهای آمینه جهت تسهیل انتقال عناصر در گیاه، افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی، افزایش درصد کلروفیل، افزایش گرده افشانی و تسریع در رسیدگی و شکل‌گیری بهتر محصول استفاده می‌شود. گیاهان توانایی ساخت اسیدهای آمینه از عناصر اولیه را طی فرآیند فتوسنتز دارند؛ ولیکن در شرایط نامساعد محیطی عمل ساخت اسید آمینه در گیاهان کند و یا متوقف می‌شود که استفاده از کود آمینواسید رویش-5 عرضه شده توسط شرکت زیست فناور سبز، این امکان را به گیاهان می‌دهد که انرژی ذخیره شده خود را بیشتر صرف رشد و بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی محصول نمایند.
 
 مزایا:
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس‌های محیطی
  • افزایش توانایی جذب عناصر غذایی توسط ریشه
  • افزایش برداشت 10 الی 30 درصد
  • افزایش فتوسنتز گیاهی

 

 دستورالعمل مصرف

  


 نکات مهم:

  • کود دهی را بر اساس وضعیت آب و هوایی و خاک منطقه خود انجام دهید.
  • قبل از استفاده در مقیاس‌های بزرگ، مقادیر کم آن را مورد آزمایش قرار دهید.
  • قابلیت مخلوط کردن آن با سایر کودها و آفت‌کش‌ها، بعد از هماهنگی با کارشناسان شرکت امکان‌پذیر می‌باشد.