دی آمونیوم فسفات

کود مایع رویش-2 حاوی دی آمونیوم فسفات به‌ عنوان مکمل کود زیستی فسفاته بارور-2، فسفر مورد نیاز گیاهان را بخصوص در ابتدای رشد فراهم کرده؛ سپس باکتری‌های حل‌کننده فسفات موجود در کود زیستی با استقرار بر روی بافت ریشه، نیاز کامل گیاه به فسفر را در طول دوره رشد تأمین می‌کنند.

 

 مزایا

  • کاهش هزینه تامین کود فسفاته
  • مناسب خاک‌های قلیایی و آهکی
  • قابل اختلاط با کودهای زیستی

 

 دستورالعمل مصرف

 توجه:

  • به منظور اثربخشی بیشتر در ابتدای کشت، از کودهای زیستی فسفاته بارور-2 ترجیحاً در زراعت به ‌صورت بذرمال و نشاکاری و در باغات به‌ صورت چالکود استفاده کرده؛ سپس به شرح فوق برای مصرف رویش-2 اقدام نمایید.
  • ترجیحاً با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک، برای مصرف بهینه این کود اقدام نمایید.